Audit energetic industrial

TESROM elaborează audituri energetice complexe pentru toate categoriile de operatori economici industriali, în funcţie de specificul acestora şi de obiectivele urmărite:

Z

audituri/bilanţuri de proiect, de omologare sau bilanţuri de verificare şi certificare a eficienţei energetice de proiect obţinute în urma lucrărilor de reabilitare, modernizare sau retehnologizare;

Z

audituri termoenergetice de verificare şi de determinare a nivelului pierderilor tehnologice de energie termică pentru operatorii sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), în vederea conformării acestora la solicitările autorităţilor de reglementare;

Z

audituri electroenergetice, termoenergetice și complexe, pentru agenţii economici industriali, care trebuie să constitue un instrument util la nivelul conducerii în stabilirea strategiilor proprii de management și eficienţă energetică.

Serviciile oferite de noi sunt concepute pentru a identifica soluţiile optime şi pentru a stabili măsurile fezabile de eficienţă energetică care pot fi aplicate cu succes de beneficiar.

Încercăm să venim în întâmpinarea tuturor necesităţilor operatorilor economici publici sau privați legate de eficienţa energetică. În acest sens, am dezvoltat continuu parteneriate cu firme din domeniul serviciilor energetice, astfel încât să putem oferi clienţilor soluţii complete de reducere a consumurilor de energie și de creștere a performanţelor și com-petitivităţii economice a acestora.

Auditurile energetice elaborate de noi oferă informaţii utile beneficiarilor, referitoare la profilul consumului energetic, randamentele de utilizare a energiei, dar și la posibilităţile de îmbunătăţire a eficienţei energetice globale.

Elaborarea auditurilor energetice respectă Ghidul de elaborare a auditurilor energetice și implică următoarele acţiuni specifice:

    • efectuarea măsurătorilor și determinărilor cu aparatura de măsură proprie, în regim normal de funcţionare a consumatorilor;
    • colectarea datelor de consum și completarea rezultatelor măsurătorilor cu înregistrările contorilor și instrumentelor de proces din instalaţiile clientului;
    • centralizarea și prelucrarea datelor, efectuarea calculelor de bilanţ, interpretarea rezultatelor obţinute, elaborarea bilanţurilor reale și analiza acestora;
    • întocmirea planului de măsuri pentru reducerea consumurilor și îmbunătățirea eficienței energetice;
    • prezentarea rezultatelor auditului energetic și a măsurilor de eficienţă energetică propuse, cu indicarea economiilor de energie estimate și a eficienţei economice a acestora.

Activităţile de efectuare a măsurătorilor necesare sunt organizate astfel încât să acopere întreaga gamă de consumatori din conturul auditului energetic, fără a afecta desfășurarea proceselor de producţie.

Efectuăm toată gama de măsurători necesare în cadrul auditului, respectiv măsurători electrice cu aparatura proprie (analizoare de energie monofazate și trifazate), măsurători de debit cu debitmetre portabile ultra-sonice, analiza gazelor de ardere la instalaţiile de ardere, inspecţie termografică pentru localizarea pierderilor de căldură etc.

De asemenea, programele și aplicaţiile software pe care le utilizăm ne ajută să obţinem cele mai bune rezultate în cadrul analizelor energetice pe care le elaborăm.

Măsurători electrice

Măsurătorile electrice sunt esenţiale pentru întocmirea bilanţurilor electroenergetice reale ale consumatorilor electrici.

Din acest motiv, considerăm că auditurile energetice elaborate fără efectuarea măsurătorilor în regim normal de funcţionare a consumatorilor nu pot oferi informaţii complete referitoare la eficienţa și randamentul de utilizare a energiei electrice. Fără aceste informaţii, este dificil să identifici soluţii de eficienţă energetică pentru fiecare consumator în parte.

Măsurătorile efectuate de noi pot stabili atât randamentul de utilizare a energiei electrice (de exemplu pentru acţionări electrice), cât și consumul mediu al consumatorilor care nu sunt contorizaţi. Putem efectua măsurători de scurtă durată (mai ales pentru consumatorii cu durate de funcţionare reduse), sau măsurători de lungă durată (care pot fi de ordinul săptămânilor), pentru a putea determina consumul de energie pe o șarjă, de exemplu, sau pentru un proces tehnologic de fabricaţie complet.

Măsurătorile și înregistrările electrice pe care le realizăm în cadrul elaborării auditului energetic permit determinarea valorilor medii ale tuturor parametrilor electrici necesari: tensiuni de linie și de fază [V], curent electric [A], putere activă [kW], putere reactivă [kVAr], putere aparentă [kVA], factor de putere [cosφ], foctorul de distorsiuni armonice ale curenţilor [ITHD], respectiv ale tensiunilor [UTHD] etc.

Analiză gaze de ardere

În cazul agregatelor termoenergetice, fie că este vorba de cazane energetice pentru producerea agentului termic (abur sau apă caldă), cuptoare (de forjă, de tratament termic sau de panificaţie) sau alte echipamente ori instalaţii energetice de ardere cu funcţionare pe gaze naturale sau alţi combustibili, determinarea eficienţei energetice este strict dependentă de determinarea eficienţei procesului de ardere a combustibilului.

Prin urmare, este absolut necesară analiza gazelor de ardere evacuate în atmosferă, procedură prin care se pot determina pierderile de căldură asociate acestora, prin măsurarea coeficientului de exces de aer de ardere și a temperaturii gazelor arse.

De asemenea, pot fi identificate ușor situaţiile în care arderea este incompletă, prin prezenţa în exces a monoxidului de carbon în gazele de ardere.

Prin analiza gazelor de ardere pot fi estimate cu ușurinţă atât valorile pierderilor de căldură cu gazele evacuate la coș, cât și potenţialul energetic al acestora, care poate fi valorificat prin recuperarea căldurii și utilizarea ei în procesele tehnologice. De asemenea, analiza poate indica unele probleme de funcţionare a echipamentului sau poate confirma necesitatea unor acțiuni imediate de întreţinere și mentenanţă, cum ar fi curăţarea suprafeţelor de schimb de căldură sau a coșului de fum ori reglarea corectă a arzătorului.

Inspecție termografică

Energia termică sau energia emisă în spectrul infraroşu este similară luminii, însă nu este vizibilă deoarece lungimea sa de undă este prea mare pentru a putea fi percepută de ochiul uman. În spectrul infraroşu orice obiect cu temperatura > 0o K (-273,15o C) emite căldură. Cu cât obiectul este mai cald, cu atât radiaţia infraroşie emisă este mai mare.

Termografia în infraroşu (sau termoviziunea) este cea mai modernă metodă de vizualizare și măsurare a temperaturilor pe suprafaţele exterioare ale corpurilor.

Aplicaţiile acestei metode de măsurare sunt diverse, de la mentenanţa predictivă a instalaţiilor electrice (prin vizualizarea temperaturilor căilor de curent și identificarea defectelor electrice sau a rezistenţelor de contact) și până la determinarea pierderilor de căldură prin pereţii exteriori ai clădirilor, halelor sau echipamentelor termoenergetice (cazane, cuptoare etc.).

Măsurătorile înregistrate în memoria camerei sunt ulterior descărcate pe un computer şi, utilizând un program specializat (ex: ThermaCam Reporter), se întocmesc rapoartele de termografie cu analiza termogramelor și determinarea distribuţiei și valorilor temperaturilor medii, minime sau maxime. Pe baza raportului de termografie se calculează pierderile de căldură către mediul ambiant (prin convecţie și prin radiaţie).

Măsurarea debitelor de fluide

Există multe situaţii în care elaborarea unui bilanţ energetic real corect, care să ofere informaţii complete despre eficienţa energetică a agregatului respectiv, impune măsurarea efectivă a unor debite de fluid (ex: aer comprimat, agent termic, apă răcită, abur, diferite emulsii etc.).

Efectuăm măsurători de debit cu cele mai performante echipamente neinvazive (ultrasonice) care pot oferi informaţii corecte și complete despre performanţa agregatelor care vehiculează debite volumetrice.

Rezultatele acestor măsurători pot fi corelate cu valorile consumurilor de energie electrică sau combustibil pentru determinarea indicatorilor de consum specific și pot fi realizate analize și evaluări corecte ale performanţelor energetice ale echipamentelor prin compararea cu valorile de referinţă sau cu alte situaţii similare ori cu valori precizate în literatura tehnică de specialitate.

Măsurători luminotehnice

Efectuăm măsurători pentru determinarea nivelului de iluminare la nivelul suprafaţelor utile, astfel încât să putem estima situaţia actuală, conformitatea cu nivelul de iluminare solicitat sau recomandat în literatura tehnică și normativele de specialitate și să putem propune cele mai potrivite soluţii pentru iluminatul interior și exterior.